Správa domu:

Domovník

Tomáš Kulhavý
tel. 777 327 333
Email:
technici@optimcare.cz


Účetnictví, administrativa:

Jana Bělehrádková
tel. 728 669 688
Email:
Belehradkova.Jana@seznam.cz

24 hodinová havarijní linka: +420 774 725 307.14. shromáždění vlastníků

POZVÁNKA NA

14. Shromáždění vlastníků

 Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 1436

které svolává výbor společenství ve smyslu bodu 4 čl. VII. stanov společenství vlastníků jednotek v souladu s § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ).

Termín konání:     pondělí 14. května 2018 od 18:00 hodin

Místo konání:       kinosál Gymnázia Jaroslava Heyrovského - Mezi Školami 2475, Praha 5

 

Program:

 1. prezence (18:00 – 18:30 hodin)
 2. zahájení a ověření usnášeníschopnosti Shromáždění
 3. představení programu Shromáždění
 4. volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva o stavu a čerpání fondu oprav (dlouhodobé zálohy) v roce 2017
 6. představení a schválení účetní závěrky  za období 1.1. – 31.12.2017
 7. představení a schválení zprávy o hospodaření, schválení rozdělení zisku z hospodaření společenství za období 1.1. – 31.12.2017
 8. zpráva o činnosti statutárního orgánu SVJ
 9. zpráva o činnosti Správce (administrativní, technická správa)
 10. plán oprav a revizí na rok 2018/2019
 11. Schválení výše příspěvku do fondu oprave od 1.7.2018
 12. ??? bude doplněno z podnětů vlastníků
 13. ostatní

Každý účastník Shromáždění je povinen při prezenci předložit:

 1. Fyzické osoby – občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
 2. Právnické osoby – aktuální výpis z obchodního rejstříku
 3. v případě zastupování člena SVJ jím podepsanou plnou moc (znění plné moci je v příloze pozvánky)

Aby bylo Shromáždění usnášeníschopné, je nutná přítomnost nadpoloviční většiny vlastníků (dle podílové plochy). Nemůže-li se některý vlastník osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění kterékoliv jiné osoby na základě přiloženého vzoru plné moci. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

V případě vlastnictví jednotky formou SJM (společné jmění manželů) musí nepřítomný člen manželského páru zplnomocnit druhého k jednání a rozhodování. Zmocňují – li tito manželé třetí osobu, je nutný na plné moci podpis obou manželů.

 Podrobnější informace včetně materiálů k projednání v elektronické podobě naleznete na adrese: http://www.petrzilkova35.cz/ v sekci „14. Shromazdeni“ nebo u členů Výboru SVJ.

V Praze dne 5. února 2017

Matariály ke stažení k projednání (pro lepší orientaci - první dva znaky názvu vždy označují číslo bodu programu):

materiály jsou postupně doplňovány

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky