Správa domu:

Domovník

Tomáš Kulhavý
tel. 777 327 333
Email:
technici@optimcare.cz

24 hodinová havarijní linka: +420 774 725 307.16. Shromáždění vlastníků

POZVÁNKA NA

16. Shromáždění vlastníků

 Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 1436

které svolává výbor společenství ve smyslu bodu 4 čl. VII. stanov společenství vlastníků jednotek v souladu s § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ).

Termín konání:     středa 25. března 2020 od 18:00 hodin

Místo konání:       kinosál Gymnázia Jaroslava Heyrovského - Mezi Školami 2475, Praha 5

 

Program:

 1. prezence (18:00 - 18:30)
 2. zahájení a ověření usnášeníschopnosti Shromáždění
 3. představení programu Shromáždění
 4. volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 5. zpráva o stavu a čerpání fondu oprav (dlouhodobé zálohy) v roce 2019
 6. představení a schválení účetní závěrky  za období 1.1. – 31.12.2019
 7. představení a schválení zprávy o hospodaření, schválení rozdělení zisku z hospodaření společenství za období 1.1. – 31.12.2019
 8. zpráva o činnosti statutárního orgánu SVJ
 9. zpráva o činnosti Správce (administrativní, technická správa)
 10. plán oprav a revizí na rok 2020/2021
 11. volba členů Výboru na období 2020-2025 (uzavření kandidátek je k 31.1.2020)
 12. diskuse a schválení výše příspěvku do fondu oprav od 1.7.2020
 13. ostatní

Každý účastník Shromáždění je povinen při prezenci předložit:

 1. Fyzické osoby – občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
 2. Právnické osoby – aktuální výpis z obchodního rejstříku
 3. v případě zastupování člena SVJ jím podepsanou plnou moc (znění plné moci je v příloze pozvánky)

Aby bylo Shromáždění usnášeníschopné, je nutná přítomnost nadpoloviční většiny vlastníků (dle podílové plochy). Nemůže-li se některý vlastník osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění kterékoliv jiné osoby na základě přiloženého vzoru plné moci. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

V případě vlastnictví jednotky formou SJM (společné jmění manželů) musí nepřítomný člen manželského páru zplnomocnit druhého k jednání a rozhodování. Zmocňují – li tito manželé třetí osobu, je nutný na plné moci podpis obou manželů.

 Podrobnější informace včetně materiálů k projednání v elektronické podobě naleznete na adrese: http://www.petrzilkova35.cz/ v sekci „16. Shromazdeni“ nebo u členů Výboru SVJ.

V Praze dne 23. prosince 2019

Matariály ke stažení k projednání (pro lepší orientaci - první dva znaky názvu vždy označují číslo bodu programu):


Materiály budou postupně přidávány po 1.2.2020

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace