Správa domu:

Domovník

Tomáš Kulhavý
tel. 777 327 333
Email:
technici@optimcare.cz

24 hodinová havarijní linka: +420 774 725 307.Domovní řád SVJ Peztržílkova 1436

Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 1436

D O M O V N Í  Ř Á D

MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO...

Domovní řád Společenství vlastníků Petržílkova 1436 vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla.

Tento domovní řád má přispět k tomu, aby domy byly řádně užívány, udržovány na požadované úrovni, aby bylo zabráněno jejich poškozování a znehodnocování. Dodržováním zásad tímto řádem vyhlášených je možno předcházet škodám, zajistit bezpečnost při užívání domů, a snižovat náklady při jejich údržbě a opravách.

 

Čl. 1

Základní ustanovení

1.1.   Dům a jeho společné části, bytové a nebytové jednotky, které jsou ve spoluvlastnictví a vlastnictví jednotlivých vlastníků (dále jen vlastníci), musí být užívány a udržovány tak, aby nedocházelo k jejich poškozování a znehodnocování.

1.2.   Základní práva a povinnosti vlastníků upravují Stanovy Společenství vlastníků, zákon čís. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, Občanský zákoník a předpisy související. Společenství vlastníků zastupuje statutární orgán – Výbor, jehož jménem jedná předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda (dále jen Společenství).

1.3.   Správu a provoz domu a jeho společných částí (dále jen prostor) zajišťuje na základě smlouvy o správě nebo mandátní smlouvy správce domu (dále jen správce).

 

 

Čl. 2

Působnost domovního řádu

2.1. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají bytové jednotky, nebytové jednotky, společné prostory a zařízení v domě Petržílkova 1436/35, tj. pro vlastníky bytů/nebytů a členy jejich domácností, pro vlastníky bytů/nebytů a jejich zaměstnance, a pro vlastníky bytů/nebytů a jejich nájemníky (dále jen „uživatel“).

2.2. Za členy své domácnosti, nájemce a návštěvníky svých jednotek (bytových nebo nebytových) zodpovídá vlastník jednotky.

 

Čl. 3

Povinnosti uživatelů

3.1. Vlastník jednotky, člen jeho domácnosti, nájemník či návštěvník (dále jen uživatel) je povinen užívat prostor řádně a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu a dbát při výkonu svých práv, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům výkon jejich práv .

3.2. Uživatel nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu odboru pokud toto povolení není vystaveno nebo nenabylo právní moci rozhodnutí, a to ani na svůj náklad.Oznamovací povinnost o těchto úpravách či změnách vůči Společenství tím není dotčena.

3.3. Uživatel je povinen umožnit pověřenému zástupci Společenství nebo správce, aby provedl prohlídku prostor a jeho zařízení ve vhodné, předem sjednané době za účelem instalace a údržby zařízení na měření tepla a vody, odečtu naměřených hodnot a pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních prostor (jednotek nebo domu jako celku).

3.4. Umísťovat reklamu, inzaráty nebo jiná zařízení na společných částech domu určená v Prohlášení vlastníka lze jen se souhlasem Společenství a v souladu s Pravidly pro umísťování reklamy a jiných zařízení na společných částech domu.

3.5. Uživatel je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí, případně další osoby, jimž umožnil vstup do domu. Za nezletilou osobu odpovídá její zákonný zástupce. Nestane-li se tak, má Společenství právo, po předchozím upozornění vlastníka, závady a poškození odstranit a požadovat od vlastníka náhradu .

3.6. Uživatel je povinen oznámit Společenství svůj záměr, při kterém by omezil nebo jiným způsobem znemožnil výkon práv ostatních uživatelů v domě, například stěhování, přepravu nebezpečného nebo nadměrného předmětu, přestavbu nebo úpravu jednotky, při které by způsobil hluk, prach apod.,mimořádnou společenskou akci ve své jednotce atd., a je povinen ve své činnosti postupovat v souladu s pokyny Společenství tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo na zdraví ostatních uživatelů v domě.

Čl. 4

Užívání společných prostor a zařízení domu

4.1. Společných prostor a zařízení domu se užívá k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení. Vchody, chodby, schodiště a jiné společné prostory se udržují volné, není přípustné do nich umísťovat nábytek nebo odkládat předměty omezující jejich užívání nebo bezpečný průchod.

4.2. O čistotu a pořádek ve společných prostorách a na společném pozemku okolo domu se stará Společenství prostřednictvím smlouvy na úklid s určenou firmou. Způsobí-li mimořádné znečištění zjištěná osoba, je povinna neprodleně znečištění odstranit, jinak bude odstraněno na její náklad.

4.3. Kontejnery na odpadky jsou umístěny na vyhraženém místě u obslužné komunikaceurčené k vjezdu do garáže. Kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo, PETlahve) jsou řádně barevně označeny a umístěny tamtéž. Všichni uživatelé jsou povinni v těchto místech dodržovat maximální čistotu a způsobené znečištění ihned na své náklady odstranit. Do kontejnerů je zakázáno umísťovat tekutý odpad (fritovací a jiné oleje), jakýkoliv odpad živočišného původu většího rozsahu (podstatnou část nebo celé kusy jatečních zvířat nebo uhynulých domácích zvířat, zbytky z velkokapacitních kuchyní restauračních, kavárenských, občerstvovacích, zábavních či jiných obdobných činností) nebo obsahující zápalné, výbušné, nebezpečně hořlavé nebo jedovaté složky.

4.4. K hlavním uzávěrům vody, kanalizačním čistícím otvorům, k hlavním uzávěrům topení a jiným podobným zařízením, požárním a bezpečnostním únikovým cestám apod. pokud jsou ve společných prostorách, musí být vždy zajištěn volný přístup.

4.5. V případě uzavření domovních uzávěrů vody, topení apod., musí správce zajistit, aby jejich uzavření a jejich opětné otevření bylo uživatelům včas oznámeno.

4.6. Jakékoliv opravy a zásahy do elektrických rozvodů, jakož i připojování předimenzovaných spotřebičů, různá provizorní vedení apod. není dovoleno.

4.7. Je zakázáno využívat společné prostory domu k provádění hlučných, zapáchajících a znečišťujících aktivit.

 

Čl. 5

Otevírání a zavírání domu

5.1. Vstupní dveře do domu je nutno používat s maximální opatrností a dbát na jejich zavírání po každém průchodu, aby bylo zamezeno vstupu cizích osob do prostoru. Úplné uzavření rolovacích vrat garáže je každý uživatel povinen zkontrolovat ihned po jejich použití.

5.2. Je přísně zakázáno otevírat dveře jiným než běžným způsobem, t.j. otevírání pomocí kliky.

5.3. V případě stěhování, průchodu s předměty nadměrných velikostí a podobných aktivitách je povinnost zajistit při průchodu dveří asistenci další osoby za účelem ochrany dveřního systému a zajištění bezpečnosti.

 

Čl.6

Sklepy,chodby,balkóny, výtah, střecha, garáž

6.1. Kouření a užívání otevřeného ohně ve společných prostorách domu a na pozemcích SVJ v okolí domu je přísně zakázáno pod pokutou až do výše 10.000,- Kč

6.2. V době mrazů musí být okna a okénka ve společných prostorách domu uzavřena.

6.3. Všem uživatelům je zakázáno vystupovat na střechy domu bez souhlasu správce nebo Společenství , aby nedocházelo k poškození povrchu střechy nebo zde umístěných zařízení.

6.4. Květiny v oknech, na balkónech a terasách apod. musí být zajištěny proti pádu. Při zalévání a úklidu balkónů a teras je třeba dbát na to, aby voda ani prach a nečistoty nestékaly na balkóny, terasy a prostory pod nimi. Vlastníci jednotek s balkony a terasami nad veřejnými chodníky jsou zodpovědní za znečištění nebo újmu na zdraví nebo majetku zde procházejících lidí.

6.5. Z oken, lodžií, balkonů a teras a na chodbách i schodištích je zakázáno klepat koberce a matrace, sypat odpadky či prach, kartáčovat obuv nebo jiné znečištěné věci.

6.6. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pravidla pro používání výtahu umístěná v kabině (zejména počet osob, používání výtahu samostatně osobami staršími 10 let, nosnost, způsob ovládání a přivolávání pomoci). Nepoškozovat přivolávací a ovládací panel výtahu a vyčkat do úplného otevření vstupních dveří. V případě poruchy výtahu postupovat v souladu s pokynem Společenství nebo správce na odstranění zjištěné závady při dodržení maximální hospodárnosti se společným fondem oprav a správy, z kterého se tyto opravy hradí.

6.7  Nedílnou součást Domovního řádu tvoří příloha - Provozní řád garáže, který je závazný pro všechny uživatele domu.

 

Čl. 7

Chov domácího zvířectva

7.1. Chovat nebo držet psy, kočky a jiná domácí zvířata je dovoleno jen pokud tato zvířata a jejich chov a držení je v souladu s příslušnými právními a hygienickými normami, nepůsobí hygienické nebo zdravotní závady, neohrožují čistotu a bezpečnost v domě a neobtěžují ostatní uživatele v domě.

7.2. V případě oprávněné stížnosti uživatelů domu je povinen chovatel zvířat v prostorách domu chov nebo držení zvířat neprodleně zrušit. Nesplnění této povinnosti je Společenství povinno oznámit přestupkové komisi ÚMČ Praha 13.

7.3. Chovat jakékoliv zvířectvo ve sklepích, garážích a společných prostorách je zakázáno.

7.4. Všichni uživatelé jsou povinni dbát, aby se předcházelo výskytu hmyzu ve všech prostorách domu a jeho rozšiřování. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit správci k zajištění příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé, kterých se případný desinfekční nebo desinsekční zásah týká povinni na výzvu Společenství nebo správce, umožnit přístup do jednotky. V opačném případě, je-li nutný opakovaný zásah, půjdou náklady na marný zásah k jejich tíži.

 

Čl. 8

Klid v domě

8.1. Všichni uživatelé v domě (zejména provozovatelé nebo pronajímatelé jednotek) jsou povinni učinit taková opatření a trvale je dodržovat, aby neobtěžovali sousedy a ostatní uživatele v domě nadměrným hlukem, zápachem, prachem nebo činností neslučitelnou s klidným výkonem práv při užívání svých jednotek.

8.2. Noční klid v domě a všech jeho prostorách je v době od 22,00 h. do 6,00 h. V sobotu a v neděli do 8,00 h.

8.3. Stavební úpravy ve všech prostorách domu a stěhování je povoleno provádět pouze v pracovní dny v době od 8,00 hod do 18,00 hod. a v sobotu od 10,00 hod. do 17,00 hod. V neděli je tato činnost v domě zakázána.

8.4. Vlastníci nebytových jednotek, kteří provozují nebo pronajímají své prostory k restaurační, kavárenské, občerstvovací, zábavní či jiné podobné činnosti jsou povinni zabezpečit dodržování tohoto domovního řádu ve svých provozovnách.

8.5. Vlastníci uvedení v bodě 8.4 jsou dále povinni dodržovat provozní dobu a rozsah své činnosti v souladu s kolaudačním rozhodnutím a hygienickými normami a dále neobtěžovat uživatele domu nevhodně umístěným nebo nezabezpečeným odpadem ze svých prostor, nevhodným chováním svých zaměstnanců nebo hostů v době nočního klidu (například odhazováním lahví v těchto hodinách do sběrného kontejneru, kouřením a hlasitými projevy na chodníku před domem a pod balkony bytových jednotek, troubením a hlučností aut či znečišťováním společných prostor domu apod.).

 

 

Čl. 9

Povinnosti uživatelů ve vztahu k požární ochraně

Všichni uživatelé prostor i jejich hosté jsou povinni dodržovat veřejně vyvěšené Požární poplachové směrnice ve společných prostorách domu, vydané pro dům a dále:

9.1. Dbát zvýšené opatrnosti při skladování, používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat apod.

9.2. Nepoužívat spotřebiče, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému provozu až do jejího odstranění.

9.3. Vlastníci nebytových jednotek navíc jsou povinni obstarávat a instalovat ruční hasící přístroje a jiná hasící zařízení podle předpisů o požární ochraně ve svých jednotkách v souladu s příslušnými právními předpisy .

9.4. Udržovat pořádek ve sklepích, garáži a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu požární jednotky. Neskladovat žádný materiál a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, vody aj. nebo ztížily záchranné práce. Udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy.

9.5. Zajišťovat řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a k hořlavým látkám a obdobně dohlížet na osoby, které nemohou posoudit následky svého jednání.

9.6. Poskytovat součinnost kontrolním skupinám při preventivních požárních kontrolách podle pokynu Společenství nebo správce.

9.7. Požární kontroly a odstraňování zjištěných závad provádí správce.

9.8. Zjištěné závady způsobené uživateli ve vztahu k požární ochraně, zvláště nebyly-li neprodleně odstraněny, jsou hodnoceny jako přestupky - § 78 Zákona o požární ochraně. Společenství tyto závady odstraní na účet vlastníka , který závadu způsobil (nebo jeho člen domácnosti, nájemce či návštěvník), přičemž není dotčena povinnost viníka k uhrazení případně uložené pokuty.

 

 

 

Čl.10

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

10.1. Domovní řád je součástí stanov Společenství vlastníků a byl schválen shromážděním Společenství vlastníků dne 20. 3. 2008 a doplněn na shromáždění dne 11.4.2013.

10.2. V domě je instalován kamerový systém se záznamem obrazu a zvuku jehož výstupy mohou sloužit jako důkaz případných porušení domovního řádu.

10.3. Domovní řád je veřejně přístupný na www stránkách SVJ a na nástěnce v domě.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace